Allmänna villkor – digital utbildning

Dessa allmänna villkor gäller mellan nedan angiven leverantör och kund eller användare av tjänster som tillhandahålls genom leverantörens utbildningsportal.

LEVERANTÖR

Namn: Conservator Fuktreducering Svenska Aktiebolag
Organisationsnummer: 556323-1421
Momsnummer: SE556323142101

Kontaktuppgifter

Adress:
Slöjdaregatan 11
393 66 Kalmar

Telefon: 0480 – 888 50
E-post: info@conservator.se

PRODUKTINFORMATION OCH PRIS

Produktinformation

På respektive kurssida i utbildningsportalen hittar du ingående information om kursens innehåll och omfattning. Du hittar även information om vem som ansvarar för undervisningen samt tydlig information om vad den kostar om du inte redan har köpt kursen och har den på ditt konto.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är exklusive mervärdesskatt.
Totalkostnaden för köpet framgår tydligt i kassan innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet. I kassaskedet får du också specificerat pris inklusive och exklusive mervärdesskatt.

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Beställning

Beställning av tjänster sker i utbildningsportalen. Du får en orderbekräftelse skickad till den mailadress som du angivit vid köpet eller som är kopplad till ditt befintliga konto hos oss. Din information skickas även till vår ekonomiavdelning som sänder en faktura till din angivna e-postadress. Det är ett krav att du anger en giltig e-postadress eftersom detta är vår primära kommunikationsväg vid fakturering. För klimatets skull skickar vi inte ut pappersfakturor.

Ångerrätt

Kund som är konsument eller som ska nyttja tjänsterna i enskild näringsverksamhet, dvs. privatpersoner, har ångerrätt. Ångerfristen är 14 dagar och börjar att löpa dagen efter det att beställningen genomfördes. Meddelande om att kund vill utnyttja ångerrätten ska lämnas till leverantören via ovan angiven e-postadress inom denna frist. Meddelandet ska lämnas på den särskilda ångerblankett som finns på utbildningsportalen. Om ångerrätten utnyttjas uppkommer inte någon betalningsskyldighet för kunden. Kund som är juridisk person har inte någon ångerrätt.

Avstående från ångerrätt

Väljer du att påbörja kursen eller nyttja tjänsterna före det att den ovan angivna ångerrätten har löpt ut innebär det att du samtycker till att ångerrätten inte ska gälla för den kurs eller tjänst som du har påbörjat användningen av.

Leverans

Direkt efter genomfört köp får du tillgång till kursens fulla innehåll och kan påbörja din utbildning. Du hittar då kursinnehållet på respektive kurssida eller under din profil som du lätt hittar via menyn.

Frakt

Fraktavgifter förekommer inte hos oss eftersom alla produkter är helt digitala. Att köpa en kurs innebär med andra ord inga fysiska produkter utan allt kursinnehåll och material tillhandahålls online via utbildningsportalen. Det är därför viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter för att fortsatt komma åt dina köpta kurser.

Betalning

Vi tillämpar enbart betalning via faktura. Fakturan mailas till den ”Faktura e-postadress” som du angivit vid köpet eller på ditt konto. Vi har 30 dagars förfallotid på fakturorna. Vår ekonomiadministration fakturerar kursen snarast efter genomfört köp då vi enbart jobbar med digitala produkter och du direkt efter genomfört köp får tillgång till det fulla kursinnehållet och kan genomföra din utbildning. Vid betalning efter förfallotidpunkten har leverantören rätt att debitera kunden dröjsmålsränta med motsvarande referensränta + 8 % årligen samt lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Personuppgifter

Leverantören behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Du hittar mer information om hur dina personuppgifter hanteras i vår integritetspolicy som du hittar här.

Säkerhet

Hela sidan är krypterad genom SSL. Om du befinner dig på en webbplats där det står https i adressfältet så krypteras all trafik mellan dig som besökare samt servern du kommunicerar med. Detta gör att det är mycket svårt att avlyssna eller manipulera information och SSL ger därmed en mycket högre säkerhet än en okrypterad anslutning.

Upphovsrätt

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till de utbildningar och tjänster som återfinns på utbildningsportalen tillkommer leverantören. Innehållet i utbildningarna och annat material som tillhandahålls genom utbildningsportalen är endast ämnat för betalande kund och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från leverantören. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

Friskrivning

Innehållet i utbildningarna och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsett att vara uttömmande eller ge kursdeltagarna konkreta råd i viss beslutsfråga. Utbildningarna och utbildningsmaterialet är avsett att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på leverantörens tolkningar vid tiden när utbildningarna och materialet upprättades. Leverantören garanterar inte att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är vid var tid fullständig, korrekt eller uppdaterad. Leverantören friskriver sig från allt ansvar för skada som en kund eller annan deltagare kan drabbas av på grund av informationen från utbildningarna eller det material som används för utbildningarna. Skulle leverantören ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarig, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador som t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador.

Logga in